آیین نامه جرائم رايانه‌ای كشوری

  1. SenpaixDoge

    آیین نامه جرائم رايانه‌ای كشوری

    <p style="display:none">قانون جرائم رایانه‌ای كشوری قانون جرائم رایانه‌ایanonymous.png</p> بخش یكم ـ جرائم و مجازات ها فصل یكم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز ماده1ـ هركس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی...