دستاوردها

حساب کاربری
نام نویسی
با ایجاد یک حساب کاربری برای خود در تالار گفتگوی گیمرپا این دستاورد را از آن خود کنید.
برندگان: 1
تکمیل نمایه
با تکمیل کردن اطلاعات فردی خود در نمایه کاربری این مدال را به دست آورید.
برندگان: 1
تولید محتوا
معرفی خود
با ارسال اولین نوشته خود در تالار گفتگوی گیمرپا در بخش معرفی کاربران این مدال را از آن خود کنید.
برندگان: 2